Soalan Lazim Insurans

Perbaharui Insurans Auto
SOALAN LAZIM INSURANS

Insurans boleh menjadi subjek yang rumit untuk difahami. Namun, ia akan membantu jika anda memahaminya dengan baik, jadi anda akan tahu sama ada untuk menerima produk atau ervis yang ditawarkan oleh mana-mana syarikat insurans. Untuk itu, adalah penting untuk mengetahui apa yang perlu ditanya kepada ejen insurans apabila anda merancang untuk mengambil apa-apa polisi dengan mereka. Sama ada anda ingin membeli insurans hayat atau mendapatkan perlindungan untuk kereta anda, ini adalah semua yang anda perlu tahu untuk memahami cara polisi insurans berfungsi di Malaysia.

Soalan Untuk Ditanya Kepada Syarikat Insurans Apabila Anda Ingin Mengambil Sesuatu Polisi

Sama ada insurans hayat, insurans kenderaan, insurans kesihatan atau insurans pejabat, anda perlu tahu tentang premium insurans. Premium insurans adalah aspek penting bagi pakej anda kerana ia secara langsung menampung perlindungan anda dan bagaimana ia berfungsi.

Soalan Lazim Insurans Kenderaan

 • Apa itu polisi insurans motor komprehensif?
  Polisi ini memberikan perlindungan terhadap kerosakan keatas kenderaan anda/atau liabiliti anda kepada pihak lain seperti kecederaan atau kematian dan kerosakan kepada harta benda pihak lain disebabkan oleh kemalangan motor.
 • Bagaimana premium Insurans Auto saya akan dikira?
  Premium insurans akan dikira berdasarkan ciri-ciri risiko. Lebih besar potensi risiko, lebih tinggi nilai premium. Lebih rendah potensi risiko, lebih rendah nilai premium
 • Apa itu Liberalisasi Insurans Auto?
  Ini bermakna harga insurans motor tidak lagi bergantung pada Tarif Motor (satu set senarai harga tetap).
 • Bagaimanakan saya menentukan jumlah yang diinsuranskan untuk kereta saya?
  Jumlah yang diinsuranskan hendaklah berdasarkan nilai pasaran kereta anda. Nilai pasaran mewakili nilai kereta anda dengan elaun untuk haus dan lusuh atau susut nilai.
 • Apakah pengecualian utama untuk Insurans Auto Komprehensif?

  Polisi ini tidak melindungi beberapa kerugian seperti:

  • Kematian pemegang polisi atau kecederaan badan akibat kemalangan motor.
  • Liabiliti pemegang polisi terhadap tuntutan daripada penumpang dalam kenderaan anda dan,
  • Kerugian, kerosakan atau liabiliti yang muncul akibat bencana alam iaitu banir, ribut atau tanah runtuh.

  (Nota: Senarai ini tidak lengkap. Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk senarai penuh pengecualian di bawah polisi ini)

 • Apa itu Bonus Tanpa Tuntutan (NCB)?
  Bonus Tanpa Tuntutan adalah diskaun istimewa yang diberikan setiap tahun jika tidak ada sebarang tuntutan.
 • Apa itu lebihan?
  Kebanyakan polisi ini termasuk dengan lebihan, iaitu jumlah yang perlu dibayar oleh pemegang polisi sekiranya berlaku tuntutan. Terdapat dua lebihan wajib, yang dikenakan oleh syarikat insurans dan lebihan sukarela. Frasa ‘jumlah lebihan’ menggabungkan kedua-dua faktor ini dan merupakan amaun yang anda bayar sekiranya berlaku tuntutan.
 • Apa itu caj tambahan atau ‘loading’?
  Loading ialah jumlah tambahan yang dimasukkan dalam kos insurans. Jumlah ini ditambah kepada premium untuk menyediakan perlindungan bagi individu yang ‘berisiko’. Pada asasnya, ‘loading’ melindungi kerugian yang timbul daripada menginsuranskan individu yang terdedah kepada satu bentuk risiko dan kerugian untuk tempoh tersebut dan kerugian untuk tempoh tersebut dijangka lebih tinggi daripada yang diharapkan.
 • Mengapakah Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD) yang diberikan adalah berbeza daripada rekod saya?
  NCD yang diberikan adalah berbeza jika terdapat tuntutan yang dibuat atau jika terdapat pengeluaran NCD untuk dipindahkan ke kereta lain atas permintaan pemilik insurans. Sebagai alternatif, anda juga boleh mnyemak kadar NCD semasa anda melalui Penyemak NCD.
 • Apa itu perlindungan Nilai Pasaran?
  Nilai Pasaran ialah jumlah berdasarkan anggaran syarikat insurans tentang nilai kereta anda di pasaran terbuka. Sekiranya terjadi sesuati ke atas kereta anda, anda hanya boleh menuntut sehingga nilai/harga pasaran semasa model kereta anda pada masa itu. Secara umumnya, premium perlindungan Nilai Pasaran cenderung lebih rendah.
 • Apa itu perlindungan Nilai Yang Dipersetujui?
  Nilai yang Dipersetujui ialah jumlah yang telah dipersetujui antara anda dengan syarikat insurans anda. Jika berlaku sesuatu kepada kereta anda, perlindungan nilai yang dipersetujui pastinya boleh memberikan pampasan yang akan anda terima daripada syarikat insurans sekiranya kereta anda dilupuskan atau dicuri. Secara umumnya premium perlindungan Pasaran yang Dipersetujui cenderung lebih tinggi.Soalan Lazim Insurans Pejabat

 • Apa itu insurans semua risiko?
  Insurans semua risiko melindungi mesin atau peralatan anda, perabot pejabat di dalam premis atau di dalam Malaysia.
 • Apakah perlindungan/faedah yang disediakan?
  Polisi ini melindungi:
  • Kehilangan atau kerosakan pada harta anda atau mana-mana bahagian akibat kebakaran, kecurian atau sebarang kemalangan mahupun kecelakaan.
  • Kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh kecelakaan melainkan kecelakaan tersebut dikecualikan secara khusus oleh polisi ini
  Tempoh perlindungan adalah selama setahun. Anda perlu memperbaharui polisi insurans anda setiap tahun.
 • Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?
  Polisi ini tidak melindungi kerugian akibat kemusnahan atau kerosakan:
  Disebabkan oleh atau berlaku kerana:
  1. Haus dan lusuh, susut nilai, kerosakan beransur-ansur, karat, kulat, serangga atau sebarang proses pembersihan, pencelupan, pembaikan, pemulihan atau pengubahsuaian.
  2. Kerosakan mekanikal atau elektrik atau kekacauan.
  3. Perang, pencerobohan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi peperangan (sama ada perang diisytiharkan atau tidak) atau perang saudara.
  4. Pemberontakan, rusuhan, dan kekecohan awam, kebangkitan tentera atau rakyat, revolusi, kudeta atau rampasan kuasa, undang-undang tentera atau situasi pengepungan atau mana-mana peristiwa atau penyebab yang menentukan pengisytiharan atau pengekalan undang-undang tentera atau situasi pengepungan.
  5. Rampasan atau nasionalisasi atau perolehan atau kemusnahan atau kerosakan harta oleh atau di bawah perintah mana-mana Kerajaan atau Pihak Berkuasa Awam atau Tempatan.
  6. Kenderaan yang tidak diawasi
  Nota: Ini bukan senarai lengkap. Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk senarai penuh pengecualian di bawah polisi ini.
 • Bolehkah saya membatalkan insurans saya?
  Anda boleh membatalkan insurans anda dengan memberikan notis bertulis kepaada kami. Selepas pembatalan, anda layak mendapatkan bayaran balik pengurangan premium berdasarkan kadar jangka pendek penanggung insurans untuk tempoh polisi yang telah dikuat kuasakan.
 • Apa yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan pada butiran maklumat saya?
  Adalah penting untuk anda memaklumkan kepada kami jika terdapat sebarang perubahan butiran maklumat anda untuk memastikan semua surat-menyurat sampai kepada anda tepat pada masanya.
 • Apakah beberapa terma dan syarat utama yang perlu saya ketahui?
  • Kepentingan pendedahan
   Menurut Perenggan 4(1) Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, jika and memohon insurans ini untuk tujuan yang berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion anda, anda mempunyai kewajipan untuk mendedahkan apa-apa perkara yang anda tahu berkaitan dengannya, keputusan kami dalam menerima risiko dan menentukan kadar dan terma yang akan digunakan dan apa-apa perkara yang boleh dijangka diketahui oleh orang yang munasabah dalam keadaan itu adalah relevan, jika tidak ia boleh mengakibatkan pengelakan kontrak, tuntutan ditolak atau dikurangkan, terma berubah atau berbeza-beza, atau kontrak ditamatkan. Kewajipan pendedahan untuk Kontrak Insurans Bukan Pengguna ini hendaklah berterusan sehingga masa kontrak dimeterai, diubah atau diperbaharui. Anda juga mempunyai kewajipan untuk memberitahu kami dengan segera jika pada bila-bila masa selepas kontrak insurans anda dimeterai, diubah atau diperbaharui dengan kami, mana-mana maklumat yang diberikan adalah tidak tepat atau telah berubah.
  • Anda mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga dan munasabah untuk keselamatan harta yang diinsuranskan.
  • Jika amaun harta yang anda insuranskan adalah kurang daripada nilai sebenar pada masa kerugian (iaitu di bawah insurans) anda dianggap sebagai insurans kendiri perbezaannya.
  • Anda mesti memaklumkan syarikat insurans atau kami secara bertulis mengenai sebarang perubahan penting dalam tempoh polisi supaya pindaan yang diperlukan disahkan kepada polisi anda.
 • Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut?
  Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut tentang Insurans Semua Risiko kami atau sebarang jenis produk insurans lain, anda boleh menghubungi kami di www.fincrew.my

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di:

  Tower A Level 1-05 Vertical Business Suite
  59200 Bangsar,
  Kuala Lumpur, Malaysia
  Phone number: 603 2242 0820
  Email: support@fincrew.my
 • Apakah yang perlu saya lakukan apabila membeli insurans Semua Risiko?
  Anda mesti memastikan harta anda diinsuranskan pada jumlah yang sesuai. Anda perlu membaca dan memahami polisi insurans dan berbincang dengan pasukan 'live chat' kami atau menghubungi kami terus untuk mendapatkan maklumat lanjut.Soalan Lazim Jaminan Lanjutan

 • Apakah Program Jaminan Lanjutan & Mengapa Anda Memerlukannya?
  Insurans kereta wajib anda melindungi anda sekiranya berlaku kemalangan atau kecurian, tetapi tidak akan membayar untuk kerosakan kereta. Menambah pelan jaminan lanjutan memberi anda perlindungan tambahan terhadap kerosakan yang tidak dijangka dan kos serta tekanan yang datang bersamanya. Dengan insurans serta Warranty Smart, anda benar-benar memiliki perlindungan yang menyeluruh.
 • Mengapa memilih Warranty Smart?
  KREDIBILITI – Warranty Smart ialah perintis dalam industri jaminan lanjutan kereta, pertama kali ditubuhkan di Malaysia sejak tahun 2013 dan telah mengembangkan operasinya di Thailand dan Indonesia.
  DIINSURANSKAN – Oleh penanggung insurans terkemuka, Pacific&Orient Insurance Co. Berhad (P&O)
  KEPAKARAN – Kami mempunyai rangkaian kepakaran teknikal terbesar dengan lebih 182 bengkel panel di seluruh negara.
  KEMUDAHAN – Kami membenarkan konsep PERKHIDMATAN TERBUKA di mana-mana bengkel, panel atau bukan panel. penundaan 24 jam diseluruh negara & kelulusan tuntutan pantas.
 • Apakah yang dilindungi oleh jaminan?
  Kami mempunyai pelbagai pelan berbeza yang tersedia.Di Warranty Smart, kami mengamalkan ketelusan kepada pengguna kami, justeru perlindungan yang disenaraikan dalam laman web kami untuk setiap pelan masing-masing. Anda boleh memilih tahap perlindungan atau bercakap dengan wakil jualan kami yang berpengetahuan @ +6018 228 8606 untuk membantu anda memilih pelan yang sesaui untuk kenderaan anda.

  Untuk ahli sedia ada, sila rujuk polisi jaminan anda untuk komponen yang terperinci yang dilindungi
 • Apakah jenis alat ganti yang akan anda letakkan pada kenderaan saya ketika tuntutan?
  Pembaikan jaminan akan dibuat sepenuhnya mengikut budi bicara Warranty Smart yang berhak sama ada untuk membaiki/mengubah komponen yang rosak, atau menggantikan komponen yang rosak dengan bahagian terpakai, dibaik pulih atau OEM. Bagaimana pun jika anda berhasrat untuk meminta alat ganti yang baru, anda boleh menghubungi penyelaras tuntutan kami sebelum memulakan tugas tuntutan. Penggantian sedemikian hanya boleh dilakukan jiks anda bersetuju untuk menambah nilai antara bahagian baharu dan bahagian terpakai/dibaik pulih/OEM
 • Apakah yang dimaksudkan dengan had tuntutan pada pelan jaminan?
  Setiap jenis pelan jaminan mempunyai had tuntutan masing-masing.
  Sebagai contoh, pelan GOLD mempunyai had RM10,000 bagi setiap tuntutan dengan jumlah tuntutan agregat sehingga RM50,000. Ini bermakna RM10,000 ialah had maksimum bagi setiap tuntutan dan anda boleh memiliki bilangan tuntutan tanpa had sepanjang tempoh jaminan anda, selagi ia berada dalam komponen yang dilindungi dan selagi jumlah had tuntutan anda sebanyak RM50,000 masih mempunyai baki yang tersedia. Tuntutan berulang juga dibenarkan untuk tuntutan yang sama.
 • Adakah Fincrew / Warranty Smart membayar untuk caj Upah?
  Tentu sekali. Untuk semua tuntutan yang dilindungi, kami akan menguruskan kedua-dua kos alat ganti dan upah.
 • Bahagian manakah yang TIDAK dilindungi oleh jaminan?
  Secara amnya, mana-mana bahagian yang tidak disenaraikan di bawah komponen yang dilindungi bagi setiap jenis pelan jaminan tidak boleh dituntut. Semua polisi jaminan lanjutan cenderung tidak termasuk item haus dan lusuh seperti penapis, palam pencucuh, cecair, pad brek, tayar dan sebagainya.
 • Adakah saya perlu memeriksa kenderaan saya sebelum membeli?
  Ya. Kami akan menyediakan khidmat pemeriksaan PERCUMA ke atas kenderaan anda untuk diluluskan.
  • Untuk lokasi di Lembah Klang, anda boleh membuat temujanji untuk khidmat pemeriksaan dari pintu-ke pintu kami.
  • Untuk lokasi di luar Lembah Klang, anda boleh menadu ke mana-mana bengkel panel sah kami yang berhampiran dengan anda!
 • Bagaimanakah untuk saya tahu sama ada kenderaan saya layak untuk membeli pelan jaminan lanjutan?
  Secara amnya, pelan Fincrew layak untuk kenderaan sehingga usia 10 tahun dari tahun pembuatannya dan dalam bacaan odometer 150,000km. Jika kenderaan anda melebihi usia 10 tahun dari tahun pembuatan, atau bergerak lebih daripada 150,000km, kami akan menilai kelayakan anda berdasarkan keadaan kenderaan semasa pemeriksaan kami.
 • Bilakah perlindungan saya bermula setelah pembelian?
  Tarikh permulaan dan jarak tempuh anda akan dinyatakan pada polisi jaminan anda. Tidak seperti syarikat jaminan lanjutan yang lain, kami tidak menggunakan sebarang tempoh penyejukan. Ini bermakna anda boleh menuntut hampir serta-merta dari tarikh bermulanya jaminan.
 • Adakah khidmat tunda disediakan apabila kerosakan berlaku?
  Ya. Khidmat Tunda 24 jam termasuk dalam pelan jaminan anda meliputi Semenanjung Malaysia. Kenderaan anda akan ditarik ke panel sah kami yang terdekat, di mana bayaran yang dikenakan adalah percuma sehingga had RM300. Sebarang jumlah melebihi RM300 akan ditanggung sendiri oleh pelanggan. Anda boleh menikmati perjalanan tunda tanpa had sepanjang tempoh sah jaminan anda. (Talian Tunda:1300 80 1818)
 • Bagaimana untuk saya tahu jika masalah kereta saya boleh dituntut di bawah jaminan?
  Anda boleh membawa kereta anda ke panel sah kami yang terdekat untuk pemeriksaan/diagnos dan perkhidmatan ini adalah PERCUMA! Panel akan menghubungi jabatan tuntutan kami untuk menentukan sama ada kerosakan itu melibatkan item yang dilindungi di bawah pelan jaminan anda.
 • Bagaimana cara untuk saya memfailkan tuntutan?
  Di Fincrew, kami berusaha untuk memproses tuntutan tanpa kerumitan. Hanya hubungi bahagan tuntutan kami @ +60182280133. Penasihat tuntutan akan membimbing anda melalui proses tersebut. Sudah berada di panel sah kami? Panel akan menentukan punca kegagalan dan selagi ia adalah komponen yang dilindungi, ia akan diuruskan untuk anda!
 • Adakah saya perlu membayar pendahuluan untuk tuntutan?
  Tidak. Anda tidak perlu membayar untuk tuntutan yang diluluskan. Tidak perlu menunggu untuk bayaran balik kerana kami akan membawa anda kembali ke jalan raya dengan pantas! Setelah baik pulih selesai, kami akan terus membayar bengkel panel. Anda hanya perlu bertanggungjawab terhadap caj yang tidak dilindungi (jika ada)
 • Bagaimana untuk saya memeriksa status tuntutan saya?
  Anda boleh menelefon/whatsapp terus jabatan tuntutan @ +60182280133 untuk kemaskini status baik pulih segera!
 • Apakah yang akan terjadi jika bahagian tersebut tidak dilindungi?
  Jika masalah tersebut tidak berada dalam pelan perlindungan jaminan anda, kami masih di sini untuk membantu anda. Kami akan bertindak sebagai penghubung anda untuk proses pembaikan, membuat cadangan, dan memastikan anda tidak diambil kesempatan. Kami bukan hanya menjual jaminan kepada anda, kami juga akan membantu anda sepenuhnya!
 • Jika saya memfailkan tuntutan, adakah premium saya akan meningkat selepas ini apabila saya memperbaharui tuntutan saya?
  Tentunya tidak. Tidak kira berapa kerap anda memfailkan tuntutan, premium anda tidak akan meningkat. Juga, dikaun tanpa tuntutan tidak tersedia untuk semua pelan jaminan lanjutan.
 • Di manakah saya boleh membawa kereta saya untuk diservis?
  Fincrew / Warranty Smart mengamalkan konsep "SERVIS TERBUKA' untuk kemudahan anda! Anda dibenarkan untuk mengekalkan semua servis rutin di mana-mana bengkel pilihan anda sendiri, tidak kiralah ia adalah bengkel panel kami atau bukan. Hanya semak untuk kerosakan dan tuntutan item yang dilindungi mesti dilakukan di bengkel panel sah kami.
 • Apakah tanggungjawab saya untuk memastikan waranti saya aktif?
  • Anda perlu mengekalkan servis rutin anda tepat pada masanya dan menyimpan rekod yang betul untuk semua penyelenggaraan dalam buku kecil servis jaminan anda (setem bengkel)
  • Pastikan untuk menyimpan buku kecil servis jaminan anda dengan selamat. Jika buku kecil anda hilang, sila laporkan kepada kami dengan segera untuk mendapatkan buku ganti dengan caj RM100. Buku kecil ini adalah wajib jika ingin membuat tuntutan.
  • Jangan menyalah guna, mengabaikan atau mengubah suai kenderaan anda semasa tempoh jaminan.
 • Bolehkah saya memindahkan jaminan saya ke pemilik baru jika saya menjual kereta saya?
  Sudah pasti! Jaminan kekal bersama kenderaan walaupun berlakunya pertukaran hak milik. Ini bermakna, jaminan kereta anda boleh menambah nilai untuk jualan kereta terpakai anda.
 • Bolehkah saya membatalkan jaminan saya?
  Sebaik sahaja pelan kaminan anda diaktifkan, ia tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik ke kenderaan lain.Soalan Lazim Insurans Perjalanan

 • Kenapa saya memerlukan insurans perjalanan?
 • Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan?
  Insurans perjalanan menyediakan perlindungan kemalangan, sakit atau kehilangan barangan peribadi dan sebagainya. Sesetengah syarikat insurans menyediakan faedah tambahan seperti pembatalan perjalanan, perlindungan pandemik atau peralatan sukan.
 • Apakah keadaan perubatan sedia ada (pre-existing condition)?
  Keadaan perubatan yang telah terjadi sebelum insurans seseorang itu berkuat kuasa.
 • Bilakah saya perlu membeli insurans perjalanan?
  Anda perlu membeli insurans perjalanan anda sebelum memulakan perjalanan dan adalah dinasihatkan memulakan 1 hari atau lebih awal sebelum perjalanan anda.
 • Adakah insurans perjalanan melindungi bencana alam?
  Kebanyakan insurans perjalanan melindungi bencana alam dan tertakluk kepada terma dalam polisi. Adalah penting untuk membandingkan insurans perjalanan anda di Fincrew.
 • Berapa lamakah insurans perjalanan akan bertahan?
  Sesetengah syarikat insurans melindungi sehingga 190 hari untuk perjalanan tunggal dan 90 hari untuk perlindungan perjalanan tahunan. Adalah penting untuk berunding dengan Perkhidmatan Pelanggan Fincrew atau meujuk Brosur Produk atau Kata Polisi daripada syarikat insurans masing-masing.
 • Apakah kegunaan insurans pembatalan perjalanan?
  Manfaat ini memberi pampasan kepada anda untuk kerugian perbelanjaan perjalanan dan penginapan akibat pembatalan perjalanan disebabkan kecederaan serius atau penyakit.
 • Bolehkah saya membatalkan insurans perjalanan sekiranya saya membatalkan perjalanan?
  Anda boleh menamatkan polisi anda pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis kepada syarikat insurans dalam tempoh empat belas (14) hari atau menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di sini. Penamatan tersebut akan berkuat kuasa pada tarikh notis tersebut diterima oleh syarikat insurans atau tarikh yang dinyatakan di dalam notis, yang mana lebih awal. Premium tidak akan dikembalikan selepas pembatalan perlindungan.Soalan Lazim Insurans Kecelakaan Peribadi

 • Apa itu Insurans Kemalangan Diri?
 • Siapakah yang layak membeli insurans kemalangan diri?
  Semua rakyat Malaysia, pemastautin tetap Malaysia, pemegang permit kerja, pemegang pas atau bekerja secara sah di Malaysia. Umur seseorang bergantung pada pelan insurans masing-masing.
 • Adakah manfaat perbelanjaan perubatan akan dibayar untuk setiap hilang upaya?
  Ya, masing-masing membayar sehingga jumlah yang diinsuranskan untuk perbelanjaan perubatan bagi setiap kemalangan dan had adalah mengikut pelan syarikat insurans masing-masing.
 • Adakah polisi ini masih membayar jika saya memiliki polisi insurans lain yang serupa?
  Ya, syarikat insurans masing-masing akan membayar sebagai tambahan kepada polisi lain yang mungkin anda miliki kecuali untuk perbelanjaan perubatan yang telah dibayar balik oleh polisi lain.
 • Bagaimanakah Indemniti Berganda berfungsi?
  Indemniti berganda bermaksud manfaat yang perlu dibayar akan berganda jika Orang Yang Diinsuranskan mengalami kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan semasa dalam perjalanan sebagai penumpang yang membayar tambang dalam mod pengangkutan awam.
 • Bagaimana untuk saya layak bagi Bonus Pembaharuan?
  Selagi anda memperbaharui polisi anda dan tiada tuntutan di bawah Kematian Akibat Kemalangan atau Hilang Upaya Kekal pada tahun sebelumnya, % Bonus Pembaharuan bagi Jumlah Prinsipal Diinsuranskan akan diberikan ganjaran. Hanya tuntutan di bawah Kematian Akibat Kemalangan dan Hilang Upaya Kekal akan menjejaskan Bonus Pembaharuan Anda.
 • Berapa lamakah tempoh perlindungan Insurans Kemalangan Diri?
  Insurans Kemalangan Diri akan menyediakan perlindungan selama satu (1) tahun.
 • Bagaimanakah anda mengklasifikasikan pekerjaan?
  Pekerjaan diklasifikasikan kepada 3 kelas seperti berikut:

  Pekerjaan Kelas 1
  Mereka yang terlibat dalam bidang pentadbiran profesional, pengurusan, perkeranian dan pekerjaan bukan manual

  Pekerjaan Kelas 2
  Mereka yang terlibat dalam kerja penyeliaan tetapi tidak terlibat dalam kerja manual

  Pekerjaan Kelas 3
  Orang yang terlibat sama ada sekali sekala atau secara amnya dalam kerja manual yang melibatkan penggunaan alatan atau mesin.Soalan Lazim Insurans Gajet

 • Apa itu insurans gajet?
 • Apakah perlindungan/manfaat yang disediakan?
  Polisi insurans gajet meliputi:

  • Kehilangan atau kerosakan ke atas harta anda atau mana-mana bahagiannya akibat kebakaran, kecurian, atau sebarang kemalangan atau kejadian tidak diingini.
  • Kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh risiko melainkan risiko tersebut dikecualikan secara khusus oleh polisi ini

  Tempoh perlindungan adalah selama satu tahun. Anda perlu memperbaharui polisi anda setiap tahun.
 • Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?
  Polisi ini tidak melindungi kerugian kemusnahan atau kerosakan:

  Terjadi disebabkan berlaku kerana:
  a) Haus dan lusuh, susut nilai, kemerosotan beransur-ansur, karat, kulat, serangga perosak atau sebarang proses pencelupan, pembaikan, pemulihan atau pengubahsuaian.
  b) Kerosakan mekanikal atau elektrik atau kekacauan.
  c) Perang, pencerobohan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi perang (sama ada perang diisytiharkan atau tidak) atau perang saudara.
  d) Pemberontakan, rusuhan, mogok dan kekecohan awam, kebangkitan tentera atau kebangkitan awam, pemberontakan, revolusi, ketenteraan atau rampasan kuasa, undang-undang tentera atau keadaan pengepungan atau mana-mana peristiwa atau punca yang menentukan pengisytiharan atau pengekalan undang-undang tentera atau perintah berkurung.
  e) Rampasan atau nasionalisasi atau tuntutan atau pemusnahan atau kerosakan harta oleh atau di bawah perintah mana-mana Kerajaan atau Pihak Berkuasa Awam atau Tempatan
  f) Kenderaan tanpa pengawasan.
  Nota: Senarai ini tidak lengkap. Sila rujuk kepada contoh kontrak polisi ini untuk senarai penuh pengecualian di bawah polisi ini.
 • Bolehkah saya membatalkan insurans saya?
  Anda boleh membatalkan insurans anda dengan memberikan notis bertulis kepada kami. Selepas pembatalan, anda layak untuk mendapat bayaran balik premium yang ditolak berdasarkan kadar jangka pendek ke atas penanggung insurans untuk tempoh polisi yang telah berkuat kuasa.
 • Apa yang perlu saya lakukan sekiranya terdapat perubahan dalam maklumat hubungan saya?
  Adalah penting untuk anda memaklumkan kepada kami tentang sebarang perubahan dalam maklumat hubungan anda untuk memastikan semua surat-menyurat sampai kepada anda tepat pada masanya.
 • Apakah beberapa terma dan syarat utama yang perlu saya ketahui?
  Kepentingan pendedahan
  Menurut Perenggan 4 (1) Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, jika anda memohon insurans ini untuk tujuan yang berkaitan dengan perdagangan atau profesion anda, anda mempunyai kewajipan untuk mendedahkan apa-apa perkara yang anda tahu relevan dengan keputusan kami dalam menerima risiko dan menentukan kadar dan terma yang akan digunakan dan apa-apa perkara yang dianggap munasabah oleh seseorang dalam keadaan yang dianggap relevan untuk diketahui, jika tidak ia boleh mengakibatkan pengelakan kontrak, tuntutan ditolak atau dikurang, terma berubah atau berbeza-beza atau kontrak ditamatkan. Kewajipan untuk pendedahan Kontrak Insurans Bukan Pengguna ini hendaklah berterusan sehingga masa kontrak dimeterai, diubah atau diperbaharui. Anda juga mempunyai kewajipan untuk memberitahu kami dengan segera jika pada bila-bila masa selepas kontrak insurans anda dimeterai, diubah atau diperbaharui dengan kami, ada mana-mana maklumat yang diberikan adalah tidak tepat atau telah berubah.

  • Anda mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga biasa dan munasabah untuk menjaga keselamatan harta yang telah diinsuranskan.

  • Jika amaun harta yang anda insuranskan adalah kurang dari nilai sebenar pada masa kerugian (iaitu di bawah insurans) anda akan dianggap sebagai ‘self-insurance’

  • Anda mesti memaklumkan syarikat insurans anda atau kami secara bertulis mengenai sebarang perubahan penting dalam tempoh polisi supaya pindaan yang diperlukan diendorskan ke dalam polisi anda.

 • Di mana boleh saya dapatkan maklumat lanjut?
  Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan tentang Insurans Semua Risiko Peribadi kami atau sebarang jenis produk insurans lain, anda boleh menghubungi kami di www.fincrew.my

  Jika anda masih lagi mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di:
  Tower A Level 1-05 Vertical Business Suite
  59200 Bangsar,
  Kuala Lumpur, Malaysia
  Nombor Telefon: 603 2242 0820
  E-mel: support@fincrew.my
 • Apakah yang perlu saya lakukan apabila membeli insurans gajet?
  Anda perlu memastikan bahawa gajet anda diinsuranskan pada jumlah yang sesuai dan memberikan nombor siri yang betul bagi item yang diinsuranskan. Anda perlu membaca dan berbincang dengan pasukan ‘live chat’ kami atau hubungi kami terus untuk mendapatkan maklumat lanjut.Auto Repair Loan

 • Mengapa Perlu Pertimbangkan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Servis Auto Di Malaysia?
 • Adakah Program Ini Patuh Syariah?
  Memandangkan anda tidak perlu berurusan dengan caj faedah, memikirkan tentang kadar faedah, atau melakukan apa sahaja yang dianggap haram, pilihan pembiayaan ini adalah satu pilihan yang boleh dipertimbangkan oleh mereka yang beragama Islam.
 • Berapa Cepat Saya Boleh Mendapatkan Kelulusan Untuk Pembiayaan Ini?
  Anda boleh mendapatkan kelulusan untuk pinjaman pembaikan kereta ini dalam masa kurang seminit. Bagaimanapun, ada kalanya, ia boleh mengambil masa sehingga 15 minit.
 • Apakah Syarat Untuk Mendapatkan Pinjaman Ekuiti Ini?
  Anda perlu berumur antara 18 dan 65 tahun. Selain itu, anda juga perlu memiliki akaun bank yang sah. Bagaimana pun, anda boleh mendapatkan pinjaman ini tanpa kad kredit.
 • Bolehkah Saya Mendapatkan Pembaikan Kenderaan Saya, Sebaik Sahaja Permohonan Saya Diluluskan?
  Ya, tentunya boleh. Tetapi perlu diingatkan, anda mempunyai akses kepada jumlah pinjaman tertentu. Jadi, anda perlu pastikan bahawa anda tahu berapa jumlah kredit yang boleh anda dapat sebelum membuat temujanji dengan bengkel berdaftar.
 • Berapakah Kadar Keuntungan Pinjaman Kewangan Pembaikan Auto Ini?
  Nilai ini bergantung pada keadaan Skor Kredit Anda, tetapi kebiasaannya adalah antara 0.8 dan 1.5% setiap bulan.
 • Apakah Julat Amaun Pinjaman Untuk Pilihan Pembiayaan Ini?
  Dengan ciri pinjaman ini, anda boleh mendapatkan minimum sebanyak RM100 dan maksimum RM5,000.
 • Berapakah Tempoh Pinjaman Yang Boleh Saya Jangkakan?
  Perkara ini biasanya ditentukan oleh budi bicara Pembiaya.
 • Mestikah Pembiaya Menandatangani Secara Fizikal Syarat Pinjaman?
  Tidak. Ianya tidak perlu.
  Memandangkan peruntukan telah dibuat untuk tandatangan digital, transaksi boleh diselesaikan dari mana-mana lokasi pilihan.
 • Adakah Pinjaman Pembaikan Kereta Ini Memerlukan Cagaran Atau Penjamin?
  Tidak.
 • Bolehkah Saya Menyelesaikan Sepenuhnya Pinjaman Sebelum Tempoh Matang?
  Ya, boleh.
  Walau bagaimanapun, anda mesti memberikan notis bertulis 1 minggu terlebih dahulu supaya supaya segala dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan tindakan ini boleh disediakan. Selepas anda melakukan ini, dan menyelesaikan pembiayaan, anda akan menerima rebat untuk pembiayaan yang ditunda.
 • Adakah Direct Lending Sah?
  Ya.
  Sebagai Pembiaya kemudahan ini, Direct Lending Sdn. Bhd. Mempunyai semua lesen dan pensijilan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ini di Malaysia. Selain didaftarkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, ia juga telah diiktiraf oleh Cradle Fund Sdn Bhd. dan Pusat Inovasi & Kreativiti Global Malaysia (MaGIC).
 • Apakah Usahasama Antara FinCrew dan Direct Lending?
  FinCrew kini merupakan rakan kongsi rasmi dalam jualan kepada Direct Lending dan terlibat secara aktif dalam membantu menjadikan kemudahan pembiayaan servis auto lebih mudah disediakan kepada rakyat Malaysia. Lihat maklumat lanjut di sini.Umrah Travel faq

 • Do I need travel medical insurance for Umrah?
 • Why buy travel medical insurance for Umrah?
  A vast majority of pilgrims coming for the Umrah usually buy travel insurance for their Umrah pilgrimage. There are several benefits of buying Umrah travel insurance:

  - Provide the flexibility of buying coverage for the entire family or solo pilgrim.
  - Provides insurance coverage for your entire trip, including Medina and other sites in Saudi Arabia, and not just for the Umrah.
  - May offer coverage for acute onset of pre-existing conditions.
  - Coverage for emergency medical evacuation and repatriation.
 • Why buy trip cancellation insurance for Umrah?
  For Muslims from Malaysia, the Umrah is probably the most sacred religious ritual. A last-minute cancellation for your Umrah pilgrimage can be a very emotionally disturbing experience. Trip cancellation insurance may not be able to prevent unavoidable circumstances that lead to trip cancellations. But, travel insurance can protect you form the financial burden of heavy cancellations and loss of deposits that are associated with cancellations. You can receive reimbursement for any prepaid, non-refundable trip expenses (like airfare and lodging) if you have to cancel for a reason explicitly listed in your policy's certificate wording. Be sure to check the fine print for details before you purchase.Will Writing faq

 • Bolehkah Saya Menulis Wasiat Tanpa Sebarang Saksi? Adakah Ia Masih Sah?
 • Bolehkah Anda Menulis Wasiat Pada Sebarang Peringkat Umur?
  Undang-undang mensyaratkan anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menyediakan wasiat yang sah. Dengan syarat anda berumur 18 tahun atau lebih, barulah undang-undang akan mengiktiraf wasiat yang anda sediakan.
 • Adakah Wasiat Begitu Penting? Patutkah Anda Menulis Wasiat?
  Menyediakan wasiat adalah penting kerana ia menjamin harta pusaka anda apabila anda meninggal dunia dan menjaga insan tersayang yang anda tinggalkan. Dengan wasiat semua orang tahu apa yang anda mahukan, dan sebarang insiden salah faham akan dapat dikurangkan. Anda perlu menulis wasiat kerana ia meletakkan anda dalam kawalan dan membantu anda menguruskan semua urusan anda secara terperinci.
 • Usia Berapakah Yang Baik Untuk Menulis Wasiat Seseorang?
  Tidak ada masa yang lebih baik berbanding masa sekarang! Dengan syarat anda berumur 18 tahun ke atas, dan berfikiran sihat, tidak ada salahnya untuk anda menyediakan wasiat. Anda boleh mengemaskini apabila berlaku sebarang perubahan.
 • Adakah Saya Memerlukan Peguam Untuk Melaksanakan Wasiat?
  Dengan tegas, undang-undang tidak memerlukan seorang peguam mesti menjadi pelaksana wasiat anda. Hampir semua orang boleh melaksanakan amanat anda, dengan syarat anda menganggap mereka cukup cekap untuk mengendalikan tugasan itu. Setelah menetapkan perkara ini, perlu disebutkan juga bahawa, adalah sering disyorkan bahawa anda mempunyai seorang peguam untuk melaksanakan wasiat anda kerana mereka lebih memahami perkara berkaitan undang-undang dengan lebih baik dan ini memudahkan urusan tersebut.
 • Apa Yang Akan Berlaku Apabila Wasiat Telah Ditandatangani Tetapi Tidak Disaksikan?
  Sekiranya wasiat anda tidak mempunyai saksi atau disaksikan dengan sewajarnya, wasiat anda secara automatik akan dianggap tidak sah oleh undang-undang.
 • Dalam Situasi Apakah Wasiat Boleh Dibatalkan?
  Terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan pewasiat (anda) yang boleh menyebabkan pembatalan wasiat anda. Sebagai contoh, operasi undang-undang biasa akan membatalkan pilihan jika disediakan sebelum anda mempunyai perkahwinan kedua. Selain itu, memusnahkan wasiat sendiri atau mengarahkan seseorang untuk melakukannya bagi pihak anda boleh menyebabkan dokumen undang-undang dibatalkan.
 • Bolehkah Satu Orang Menulis Dua Wasiat Pada Masa Yang Sama?
  Ya dan tidak. Seseorang boleh mempunyai dua wasiat berkuat kuasa pada masa yang sama jika wasiat itu melibatkan dua harta pusaka yang berbeza. Walau bagaimanapun, seseorang tidak boleh mempunyai dua wasiat yang mengawal satu harta pusaka secara serentak.SME Loan faq

 • Is it Legal to Apply For the Loan Through FinCrew? Is That Ah Long?
 • How Does an SME Loan Work?
  A small and medium-sized enterprise loan is a type of funding designed to cater to SMEs that meet specific criteria. As such, it typically doesn't require collateral. You can easily access such services if your business meets the requirements and can find an excellent Financier.
 • Why Are SME Loans a Better Alternative to an Investment?
  Because SME loans help you achieve a lot more, for example, they help you expand faster, get a better position to capitalize on various emerging economies, and even enhance your creditworthiness.
 • What is the Purpose of an SME Loan?
  The main purpose of these loans is to support the financial needs of a small or medium-sized establishment.
 • What Credit History is a Factor for an SME Business Loan?
  The most crucial credit history here is your Credit Score. However, how much this variable matters will vary from one financial institution to another.
 • What is the Tenure of an SME Business Loan Repayment?
  Again, this depends on the financial institution; however, the loan tenure is usually from 12 months to 7 years.
 • How Much SME Business Loan Do I Qualify?
  There's no fixed value for this as several variables influence the size of the loan amount you can get. It includes factors like the size of your annual income, your Credit Score, and type of business. For instance, if you own an Sdn Bhd company, you can choose either Boost Credits or Vanta Capital. But if your company is sole proprietorship, you can opt for Boost Credits, which have a lower entry-point for the loan.
  For Sole proprietors, enterprises, and any kind of company:
  • Boost Credits
  • Minimum 1k to maximum 100k of loan
  • Full digital AI approval process within 3 minutes
  • For larger companies (Only Sdn Bhd)
  • Vanta Capital
  • Minimum 200k to maximum 10 millions of loan
 • Why Are Loans Important to Businesses?
  Because it gives businesses the resources they need to better themselves, especially in developing countries.
 • Why is it Difficult For Small Businesses to Get Loans?
  It is often due to several reasons, including insufficient credit lines, limited cash flow, and too many work applications.
 • How Long Should it Take to Process an SME Business Loan?
  It depends on the financial institution. For example, FinCrew can get you the resources you need in 24 to 48 hours, and it usually takes much longer for many other financial institutions in Malaysia. Take the first steps towards securing that business today!Koperasi Loan

 • What Is a Koperasi Loan?
 • Who Runs Koperasi Loans?
  Only civil servants and selected staff members who work for federal or state governments, municipal workers, statutory bodies, government-linked agencies and others. Each cooperative loan will have a list of employers who are eligible to apply; for example this includes members of organisations such as PKNS, SYABAS, TNB (Tenaga Nasional Berhad), public universities, and many more.

  Koperasi loan providers may also require that civil servants be employed for at least six months at said government body. You can apply for a koperasi loan if you are 21 (some providers have a lower minimum age of 18), up to 58 years of age. A monthly wage of RM1,500 is usually set as the minimum required to be eligible to apply for a koperasi loan. Private sector employees and those who run their own businesses are not entitled to apply for koperasi loans.
 • What Are The Credit Criteria To Fulfill When Applying For a Koperasi Loan?
  It is less strict compared to conventional bank loans. Cooperative loans tend to set a slightly lower credit approval criteria as loan repayments are directly deducted from the borrower’s salary by Biro Perkhidmatan ANGKASA (via SPGA – Sistem Potongan Gaji BPA) or the Accountant General’s Department.

  Koperasi loans are attractive to civil servants because those with a less-than-stellar CTOS records, blacklisted in CCRIS (with a Special Attention Account) and even registered with AKPK are still eligible to borrow. Furthermore, loan applicants with high payment commitments or debt service ratio (DSR) will also be considered by koperasi loan providers, unlike conventional loans.
 • How Does The Repayment Work?
  Monthly repayments are conducted via an automatic salary deduction scheme by the National Cooperative Movement of Malaysia, or better known as Biro ANGKASA as mentioned previously. Likewise, some koperasi loans also accept deductions via the Accountant General’s (AG) Department. The Public Services Department imposed a rule that loan instalments plus other deductions cannot exceed a set limit of 60%; this was designed such that the borrower’s take-home pay is at least 40% of his or her gross salary to ensure that a decent standard of living is still possible.
 • What Are The Loan Tenures Available?
  Koperasi loan tenures are up to a maximum of 10 years, as stipulated by the government. Conventional bank loans, on the other hand, usually only reach seven years.
 • How High Are The Interest Rates And The Payouts Available?
  Interest rates (or profit rates, if they are Islamic-based) are also lower than most banks; expect as low as 3.88% per annum from selected koperasi loan providers. You will also need to take into account the potential loan payout available to you. One can borrow up to RM250,000 or the maximum installment amount that can be deducted from the borrower’s pay. However, it is important to note that the loan sum disbursement is rarely 100%, and you can expect anything between 70% to 98%. This is dependent on the koperasi loan provider chosen. Therefore it’s important to first work out how much the monthly repayment will be before signing up for the loan.
 • What Are The Documents Requested?
  • Photocopy of NRIC, verified by employer
  • Latest three months’ pay slip
  • Verified letterhead from the employer
  • Bank statements
  • Copy of a utility bill (Tenaga, ASTRO, etc)
  • Photocopy of Bank savings account book (could vary depending on the underwriter of the loan)
  Different providers would request for a combination of documents for your application, but it’s best to prepare these in advance. Keep in mind that multiple copies of these documents are often requested for, so remember to keep additional copies at hand when forwarding your application.
 • What Can I Use The Koperasi Loan For?
  Weddings, unexpected bills, vacation, renovation, emergency situations, almost anything. But of course, Finder expects you to be a savvy spender – a wise one always sets out to plan and manage his or her finances for the future.
 • How Else Is a Cooperative Loan Different From Your Regular Commercial Bank Loan?
  The majority of cooperative loans are Islamic-based and therefore Shariah-compliant. Being grounded on Islamic banking and finance principles such as Tawarruq and Murabahah means that the sale and purchase of commodities is payable by instalments or deferred payments. Many koperasi loans also come with compulsory takaful insurance protection to ensure that any outstanding amounts in the circumstances of death or total permanent disability can be accounted for.Soalan Umum Insurans

 • What is the relationship between Fincrew and the insurance company?
  Fincrew is a platform for user to research, compare and purchase insurance. We work with our vendors which represent multiple insurance companies to provide the most up-to-date of insurance products in Malaysia. We are not a subsidiary or affiliated company with any insurance company in Malaysia.
 • Is Fincrew a legal business entity in Malaysia?
  Yes, Fincrew is registered with SSM and owned by Fincrew Sdn Bhd 202101032014 (1432314-W) and is governed by the laws of Malaysia in our business operations.
 • How do I know that it's safe to buy insurance online? Will my personal info be secured?
  All data submitted to us are processed by our internal team and viewed only by the insurer selected by you. We strongly support the Personal Data Protection Act (PDPA), which dictates that we keep your information private & confidential and prevent them from any misuse in any way whatsoever. You may also see our Privacy Policy.
 • Will I receive any call from Fincrew ?
  We understand that receiving tele-sales call can be annoying so we will not call you to upsell any products. We will only call you if there’s a need to, like example: on claim related matter. However, you may still contact us if you need help on any issue. Our dedicated customers’ service team is always ready to assist you.
 • What are some of the key terms and conditions that i should be aware of?
  Importance of Disclosure
  You must disclose all material facts that you know or ought to know such as your personal pursuits and medical condition which could affect the risk profile; otherwise your policy may be invalidated.

  Cash before cover
  Full premium must be paid and received by us before the effective date of the policy. If this condition is not complied with then this insurance policy is automatically null and void
 • Do I need to type in my details again if I'd like to buy again in the future?
  No, you don’t need to. Our system is designed to auto create an account for each success buyer. You can check your mailbox for the login details or contact us to request for your account details.
 • Help! I made a mistake on my personal info when I was buying insurance.
  Don't worry, just contact us here or email us at support@fincrew.my
 • If I have an enquiry on any products or any other questions, who should I refer to?
  Contact us here or email us at support@fincrew.my
 • What do I need to do if there are changes to my contact/personal details?
  It is important that you inform us of any changes in your contact and personal details to ensure that all correspondence reach you timely manner.
 • How do I lodge a complaint if I'm unhappy with the product or services?
  Please do not hesitate to contact us with your feedback, and we'll try to resolve the matter.
 • Can I buy this insurance online with a supplementary credit card?
  Yes, you can.
 • How can I pay for the policy I buy?
  You can pay online through credit card, debit card or e-banking.
X   Close
EN BM 中文
Close
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Join Fincrew Mailing List